Can you imagine Averbach putting Cohen ahead of Plushenko in the Russia show?

Joe