Ladies : Mao Asada, Akiko Suzuki, Yukari Nakano

Men : Nanri Yasuharu, Machida Tatsuki, Kento Nakamura