2020 NHK Trophy: Senior GP Predictions Game Round 6

itofan

Rinkside
Joined
Feb 1, 2004
Ladies
1. Young YOU
2. Kaori SAKAMOTO
3. Wakaba HIGUCHI
4. Tomoe KAWABATA
5. Mai MIHARA
6. Mako YAMASHITA
7. Rino MATSUIKE

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Shun SATO
3. Keiji TANAKA
4. Kazuki TOMONO
5. Sota YAMAMOTO
6. Mitsuki SUMOTO
7. Sena MIYAKE

Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

Gourlie

On the Ice
Joined
Aug 19, 2019
Country
Czech-Republic
Ladies
1. Young YOU
2. Kaori SAKAMOTO
3. Wakaba HIGUCHI
4. Mai MIHARA
5. Yuhana YOKOI
6. Marin HONDA

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Keiji TANAKA
3. Kazuki TOMONO
4. Shun SATO
5. Sota YAMAMOTO
6. Mitsuki SUMOTO

Dance
1. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
2. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

FayD

spring will come 🌸
On the Ice
Joined
Feb 27, 2020
Ladies
1. Kaori SAKAMOTO
2. Mai MIHARA
3. Wakaba HIGUCHI
4. Young YOU
5. Mana KAWABE
6. Mako YAMASHITA

Men
1. Shun SATO
2. Yuma KAGIYAMA
3. Sota YAMAMOTO
4. Kao MIURA
5. Kazuki TOMONO
6. Keiji TANAKA

Ice Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 
Last edited:

Hyena

Medalist
Joined
Jan 9, 2014
Women
1. Wakaba HIGUCHI
2. Young YOU
3. Kaori SAKAMOTO
4. Mai MIHARA
5. Tomoe KAWABATA
6. Rino MATSUIKE

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Shun SATO
3. Kazuki TOMONO
4. Sota YAMAMOTO
5. Keiji TANAKA
6. Kao MIURA

Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 
Last edited:

alyssamarie

On the Ice
Joined
Mar 23, 2017
Country
United-States
Ladies
1. Kaori SAKAMOTO
2. Mai MIHARA
3. Wakaba HIGUCHI
4. Young YOU
5. Mako YAMASHITA
6. Yuhana YOKOI

Men
1. Shun SATO
2. Yuma KAGIYAMA
3. Sota YAMAMOTO
4. Kao MIURA
5. Kazuki TOMONO
6. Keiji TANAKA

Ice Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Rikako FUKASE / Eichu CHO
3. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
 

readernick

Medalist
Joined
Dec 5, 2015
Ladies
1. Wakaba Higuchi
2. Kaori Sakamoto
3. Young You
4. Rino Matsuike
5. Mai Mihara
6. Mana Kawabe

Men
1. Yuma Kagiyama
2. Shun Sato
3. Kazuki Tomono
4. Kao Miura
5. Sato Yamamoto
6. Keiji Tanaka

Ice Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 
Last edited:

apgold

Record Breaker
Joined
Jan 10, 2014
Country
United-States
Men:
1. Yuma KAGIYAMA
2. Kazuki TOMONO
3. Shun SATO
4. Keiji Tanaka
5. Sota YAMAMOTO
6. Lucas Tsuyoshi HONDA

Dance:
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO

Ladies:
1. Wakaba HIGUCHI
2. Young YOU
3. Kaori SAKAMOTO
4. Mai MIHARA
5. Yuhana YOKOI
6. Tomoe KAWABATA
 

purplecat

Final Flight
Joined
Jul 27, 2003
Country
United-States
Ladies:
1.Kaori Sakamoto
2.Young You
3.Wakaba Higuchi
4.Mai Mihara
5.Yuhana Yokoi
6.Rino Matsuike

Men:
1.Yuma Kagiyama
2.Shun Sato
3.Keiji Tanaka
4.Kazuki Tomono
5.Sota Yamamoto
6.Lucas Tsuyoshi Honda

Dance:
1. Misato Komatsubara / Tim Koleto
2. Kana Muramoto / Daisuke Takahashi
3. Rikako Fukase / Eichu Cho
 

lutz

Rinkside
Joined
Oct 14, 2018
LADIES:
Young YOU
Wakaba HIGUCHI
Mai MIHARA
Kaori SAKAMOTO
Rino MATSUIKE
Mana KAWABE

MEN:
Yuma KAGIYAMA
Shun SATO
Sota YAMAMOTO
Kazuki TOMONO
Keiji TANAKA
Lucas Tsuyoshi HONDA

ICE DANCE:
Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

Pandicorn

On the Ice
Joined
Sep 24, 2015
Country
Germany
Ladies
1. Young YOU
2. Kaori SAKAMOTO
3. Wakaba HIGUCHI
4. Mai MIHARA
5. Tomoe KAWABATA
6. Marin HONDA

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Shun SATO
3. Kazuki TOMONO
4. Keiji TANAKA
5. Sota YAMAMOTO
6. Kao MIURA

Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

yume

Record Breaker
Joined
Mar 11, 2016
Ladies

1. Kaori Sakamoto
2. Wakaba Higuchi
3. Young You
4. Mai Mihara
5. Rino Matsuike
6. Mana Kawabe

Men

1. Yuma Kagiyama
2. Shun Sato
3. Sota Yamamoto
4. Kazuki Tomono
5. Keiji Tanaka
6. Kao Miura

Ice dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 
Last edited:

Antoine

Spectator
Joined
Dec 27, 2019
Country
France
Ladies

Young YOU
Kaori SAKAMOTO
Wakaba HIGUCHI
Mai MIHARA
Rino MATSUIKE
Mako YAMASHITA


Men

Yuma KAGIYAMA
Shun SATO
Kazuki TOMONO
Keiji TANAKA
Sota YAMAMOTO
Lucas Tsuyoshi HONDA


Ice Dance

Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
Rikako FUKASE / Eichu CHO
Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
 

YuBluByMe

Final Flight
Joined
Mar 21, 2018
Ladies

1. Kaori SAKAMOTO
2. Young YOU
3. Wakaba HIGUCHI
4. Mai MIHARA
5. Mana KAWABE
6. Rino MATSUIKE
7. Tomoe KAWABATA
8. Mako YAMASHITA

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Kazuki TOMONO
3. Shun SATO
4. Keiji TANAKA
5. Sota YAMAMOTO
6. Kao MIURA

Ice Dance
1. Misato KOMATSUBARA/Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO/Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE/Eichu CHO
 

Colonel Green

Record Breaker
Joined
Mar 3, 2018
Country
Canada
Ladies
1. Wakaba Higuchi
2. Young You
3. Kaori Sakamoto
4. Yuhana Yokoi
5. Tomoe Kawabata
6. Mana Kawabe

Men
1. Yuma Kagiyama
2. Kazuki Tomono
3. Shun Sato
4. Sota Yamamoto
5. Keiji Tanaka
6. Kao Miura

Dance
1. Muramoto/Takahashi
2. Komatsubara/Koleto
3. Fukase/Cho
 
Last edited:

gsk8

Record Breaker
Joined
Jun 21, 2003
Country
United-States
Ladies
1. Young YOU
2. Kaori SAKAMOTO
3. Wakaba HIGUCHI
4. Mai MIHARA
5. Rino MATSUIKE
6. Mana KAWABE
7. Mako YAMASHITA

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Shun SATO
3. Keiji TANAKA
4. Sota YAMAMOTO
5. Kazuki TOMONO
6. Lucas Tsuyoshi HONDA
7. Mitsuki SUMOTO

Ice Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

TheMightyBidoof

Rinkside
Joined
Jan 12, 2014
Country
Canada
Men:
1. Yuma KAGIYAMA
2. Kazuki TOMONO
3. Sota YAMAMOTO
4. Shun SATO
5. Keiji TANAKA
6. Mitsuki SUMOTO


Ladies:
1. Kaori SAKAMOTO
2. Young YOU
3. Wakaba HIGUCHI
4. Mai MIHARA
5. Mana KAWABE
6. Mako YAMASHITA


Dance:
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

Chris Cooper

On the Ice
Joined
Nov 13, 2012
MEN:
1. Yuma KAGIYAMA
2. Sota YAMAMOTO
3. Kazuki TOMONO
4. Keiji TANAKA
5. Shun SATO
6. Mitsuki SUMOTO

LADIES:
1. Young YOU
2. Kaori SAKAMOTO
3. Wakaba HIGUCHI
4. Mai MIHARA
5. Yuhana YOKOI
6. Mana KAWABE

ICE DANCE:
1. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
2. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

kirauza343

On the Ice
Joined
Oct 1, 2020
Ladies:
1. Wakaba Higuchi
2. Kaori Sakamoto
3. Young You
4. Mana Kawabe
5. Rino Matsuike
6. Mai Mihara

Men:
1. Yuma Kagiyama
2. Shun Sato
3. Keiji Tanaka
4. Sota Yamamoto
5. Kazuki Tomono
6. Sena Miyake


Ice Dance:
1. Kano Muramoto / Daisuke Takahashi
2. Misato Komatsubara / Tim Koleto
3. Rikako Fukase / Eichu Cho
 
Last edited:

Roo87

Medalist
Joined
Nov 12, 2017
1. Wakaba HIGUCHI
2. Young YOU
3. Kaori SAKAMOTO
4. Mai MIHARA
5. Yuhana YOKOI
6. Mana KAWABE


Men:

1. Yuma KAGIYAMA
2. Shun SATO
3. Kazuki TOMONO
4. Keiji TANAKA
5. Sota YAMAMOTO
6. Lucas Tsuyoshi HONDA


Dance:

1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 

cake

On the Ice
Joined
Jan 30, 2007
Ladies
1. Young YOU
2. Wakaba HIGUCHI
3. Kaori SAKAMOTO
4. Mai MIHARA
5. Mana KAWABE
6. Yuhana YOKOI

Men
1. Yuma KAGIYAMA
2. Shun SATO
3. Kazuki TOMONO
4. Keiji TANAKA
5. Sota YAMAMOTO
6. Lucas Tsuyoshi HONDA

Ice Dance
1. Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO
2. Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI
3. Rikako FUKASE / Eichu CHO
 
Top